ព័ត៌មានបន្ទាន់: 010 618 861
សេវាអតិថិជន: 023 884 005

ប្រវត្តិគ្រឹះស្ថាន

  • គ្រឹះស្ថាន អិល ប៊ី​ ភី មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី គឺជាក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកំរិត ដែលបង្កើតឡើងដោយភាគទុនិកក្នុងស្រុកពីររូបគឺ លោកឧកញ៉ា ឡាយ ប៊ុន ប៉ា និងលោកជំទាវ ឡាយ ឈុននី​ បានទទួល អាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ។  
  • គ្រឹះស្ថាន អិល ប៊ី​ ភី មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី គឺជាគ្រឹះស្ថានឯកជន ដែលផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ​ដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជា ជាលក្ខណៈខ្នាតតូច​ និងមធ្យម​ក្នុ​ង​អត្រាការប្រាក់ និងរយៈពេលខ្ចីល្អបំផុត ដើម្បីធានាឲ្យបាននូវ​តម្លាភាពជូនដល់អតិជន ព្រមទាំងរួមចំណែកលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ​ទូទាំង​ព្រះរាជា​ណាចក្រកម្ពុជា អោយបានកាន់តែល្អប្រសើរ ។