ព័ត៌មានបន្ទាន់: 010 618 861
សេវាអតិថិជន: 023 884 005

គុណតម្លៃ

  • ភាពស្មោះត្រង់យើងនឹងផ្តល់ជូនអតិថិជននូវផលិតផល និងសេវាកម្មប្រកបដោយ​សុចរិតភាព ភាពស្មោះត្រង់ និងគុណធម៌ ។
  • ទំនួលខុសត្រូវយើងនឹងផ្តល់ជូនអតិថិជននូវផលិតផល និងសេវាកម្ម​​​ប្រកបដោយ​វិជ្ជាជីវៈ ទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ និងឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលារាល់តម្រូវការរបស់អតិថិជន ។
  • ផ្តល់តម្លៃ: យើងចាត់ទុកអតិថិជន បុគ្គលិក និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាទ្រព្យ​សម្បត្តិ​​​​ ព្រមទាំង ផ្តល់តម្លៃ និងការគោរពចំពោះពួកគេ​ដោយគ្មានការ​រើស​អើង ។
  • ផ្តល់អាទិភាពយើងនឹងផ្តល់សេវាកម្មដ៏ល្អឥតខ្ចោះលើសពីអ្វីដែលអតិថិជនចង់បាន។ អតិថិជនគឺជាអាទិភាពចំបងរបស់ អិលប៊ីភី។