ព័ត៌មានបន្ទាន់: 010 618 861
សេវាអតិថិជន: 023 884 005

ឥណទានទិញ​ និងកែលំអគេហដ្ឋាន

លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ឥណទាននេះ សម្រាប់ទិញគេហដ្ឋានថ្មី ឬកែលំអគេហដ្ឋានដូចជាការបន្ថែម ការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ និងជួស​ ជុលគេហដ្ឋានជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នកបាន។
1. លក្ខណៈកម្ចី

 • ទំហំប្រាក់កម្ចី៖ ចាប់ពី ៥០០០ ដុល្លារឡើងទៅ
 • អត្រាការប្រាក់៖ ចាប់ពី ១ភាគរយ ឡើងទៅ
 • រយៈពេលខ្ចី៖ រហូតដល់ ១៥ឆ្នាំ
 • របៀបសង៖ បត់បែន

2. លក្ខខណ្ឌស​ម្រាប​់ប្រាក់កម្ចី
 • មានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំ ដល់ ៦៥ឆ្នាំ
 • មានទីលំនៅច្បាស់លាស់
 • មានប្រាក់ចំណូលអាចសងត្រឡប់វិញបានល្អ
 • មានមុខរបរត្រឹមត្រូវ និងស្របច្បាប់រួមទាំងមានប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់
 • មានទុនចូលរួម៖ ចរចាតាមតម្លៃជាក់ស្តែង
3. ឯកសារ​​​​ដែលត​ម្រូ​វឲ្យមាន

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន ឬ សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ
 • ឯកសារ​​​​បញ្ជាក់ប្រភពចំណូល
 • វិញ្ញាបនបត្រសំគាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ ឬ លិខិតបញ្ជាក់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យ