ព័ត៌មានបន្ទាន់: 010 618 861
សេវាអតិថិជន: 023 884 005

ឥណទានអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម

បើលោកអ្នកជាម្ចាស់អាជីវកម្មដែលកំពុងស្វែងរក ឱកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍ  និងបង្កើនប្រាក់ចំណូល ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទទួលបាននូវកម្ចីដើម្បីសម្រេចនូវគោលដៅរបស់ខ្លួនជាមួយ គ្រឹះស្ថាន អិល ប៊ី ភី មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ។

1. លក្ខណៈកម្ចី

  • ទំហំប្រាក់កម្ចី៖ ចាប់ពី ៥០០ដុល្លារ ឡើងទៅ
  • អត្រាការប្រាក់៖ ចាប់ពី ១ភាគរយ ឡើងទៅ
  • រយៈពេលខ្ចីបត់បែន

2. លក្ខខណ្ឌស​ម្រាប​់ប្រាក់កម្ចី
  • មានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំ ដល់ ៦៥ឆ្នាំ
  • មានទីលំនៅច្បាស់លាស់
  • មានមុខរបរត្រឹមត្រូវ និងស្របច្បាប់ រួមទាំងមានប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់

3. ឯកសារ​​​​ដែលត​ម្រូ​វឲ្យមាន
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន ឬសៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ
  • ឯកសារ​​​​បញ្ជាក់ប្រភពចំណូល
  • វិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ ឬ លិខិតបញ្ជាក់ម្ចាស់អចលទ្រព្យ