ព័ត៌មានបន្ទាន់: 010 618 861
សេវាអតិថិជន: 023 884 005

ទស្សនៈវិស័យ

ចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ព្រមទាំងគាំទ្រ​ដល់​ សហគ្រិនកម្ពុជាដែលមានសក្តានុពលឲ្យសម្រេចបានពេញលេញនូវគោលដៅអាជីវកម្មរ​បស់ខ្លួន តាមរយៈ​ការផ្តល់​​ប្រាក់កម្ចីប្រកបដោយតម្លាភាព គណនេយ្យភាព គុណភាព និងនិរន្តរភាព។