ព័ត៌មានបន្ទាន់: 010 618 861
សេវាអតិថិជន: 023 884 005

អំពីយើង

 

អនុមាតិកា
ចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ព្រមទាំងគាំទ្រ​ដល់​ សហគ្រិនកម្ពុជាដែលមានសក្តានុពលឲ្យសម្រេចបានពេញលេញនូវគោលដៅអាជីវកម្មរ​បស់ខ្លួន តាមរយៈ​ការផ្តល់​​ប្រាក់កម្ចីប្រកបដោយតម្លាភាព គណនេយ្យភាព គុណភាព និងនិរន្តរភាព។


  • ភាពស្មោះត្រង់យើងនឹងផ្តល់ជូនអតិថិជននូវផលិតផល និងសេវាកម្មប្រកបដោយ​សុចរិតភាព ភាពស្មោះត្រង់ និងគុណធម៌ ។
  • ទំនួលខុសត្រូវយើងនឹងផ្តល់ជូនអតិថិជននូវផលិតផល និងសេវាកម្ម​​​ប្រកបដោយ​វិជ្ជាជីវៈ ទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ និងឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលារាល់តម្រូវការរបស់អតិថិជន ។
  • ផ្តល់តម្លៃ: យើងចាត់ទុកអតិថិជន បុគ្គលិក និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាទ្រព្យ​សម្បត្តិ​​​​ ព្រមទាំង ផ្តល់តម្លៃ និងការគោរពចំពោះពួកគេ​ដោយគ្មានការ​រើស​អើង ។
  • ផ្តល់អាទិភាពយើងនឹងផ្តល់សេវាកម្មដ៏ល្អឥតខ្ចោះលើសពីអ្វីដែលអតិថិជនចង់បាន។ អតិថិជនគឺជាអាទិភាពចំបងរបស់ អិលប៊ីភី។


  • ផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងសហគ្រិនកម្ពុជាដែលមានសក្តានុពល ក្នុងកម្រិតអត្រា​ការប្រាក់​សមរម្យ និងសេវា​កម្ម​​រហ័សប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ។
  • ផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផលទាំងអតិថិជន ទាំងគ្រឹះស្ថាន ។