ព័ត៌មានបន្ទាន់: 010 618 861
សេវាអតិថិជន: 023 884 005

ឥណទានយានយន្ត

ការរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញពិតជាពិបាក ប្រសិនបើយើងគ្មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួននោះទេ បើអ្នកមានបំណងចង់ទិញឬផ្លាស់ប្តូរយាន្តជំនិះរបស់ខ្លួន ហើយពុំមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំឥឡូវនេះ។

1. លក្ខណៈកម្ចី

  • ទំហំប្រាក់កម្ចី៖ ចាប់ពី ៥០០ដុល្លារ ឡើងទៅ
  • អត្រាការប្រាក់៖ សមរម្យ
  • រយៈពេលខ្ចី៖ រហូតដល់ ៥ឆ្នាំ

2. លក្ខខណ្ឌស​ម្រាប​់ប្រាក់កម្ចី
  • មានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំ ដល់ ៦៥ឆ្នាំ
  • មានទីលំនៅច្បាស់លាស់
  • មានប្រាក់បៀវត្សចាប់ពី ២០០ដុល្លារ ឡើងទៅ ឬ មានមុខរបរត្រឹមត្រូវ និងស្របច្បាប់
  • មានប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់ 
3. ឯកសារ​​​​ដែលត​ម្រូ​វឲ្យមាន
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ
  • ឯកសារ​​​​បញ្ជាក់ប្រភពចំណូល