ព័ត៌មានបន្ទាន់: 010 618 861
សេវាអតិថិជន: 023 884 005

បេសកកម្ម

  • ផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងសហគ្រិនកម្ពុជាដែលមានសក្តានុពល ក្នុងកម្រិតអត្រា​ការប្រាក់​សមរម្យ និងសេវា​កម្ម​​រហ័សប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ។
  • ផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផលទាំងអតិថិជន ទាំងគ្រឹះស្ថាន ។