ព័ត៌មានបន្ទាន់: 010 618 861
សេវាអតិថិជន: 023 884 005
មន្ត្រីឥណទាន ១០នាក់
ថ្ងៃផុតកំនត់ : 14-January-2019